dilluns, 24 de maig de 2010

cartxofada per l'horta 2010


Com ja veureu aquest cap de setmana a estat força atrafegat divendres al costat d'altres col.lectius vam tenir primer un vídeo sobre la sobirania alimentària al Brasil com més de 2 milions de persones surten endavant gràcies a l'ocupació de terres que no són explotades pels grans terratinents i gràcies als cultius ecològics.S'agrupen en cooperatives i creen cases i centres d'estudis per als seus fills, pressionant el govern per expropiar les terra per als que la cultiven.

Després Joan de la plataforma Transgènics Zero, ens va explicar a d'una manera molt detallada, tots els perills que té els transgènics sobre altres cultius, animals i l'ésser humà i tots els problemes que generen en el medi ambient i en la societat.

I diumenge celebrem la tradicional cartxofada en defensa de l'horta i aquest any també per l'horta lliure de transgènics, en el barranc d'Aldaia, on aquest any vam gaudir d'unes paelles de verdures, Tallin, amanides, fruita, vi i tot això fruit de l'agricultura ecològica només puc dir-vos que tot està boníssim i tot amenaçat amb les dolçaina i el tabalet.

Esperat a l'any que ve a que arribi la cartxofada de l'any que ve.

dijous, 20 de maig de 2010

Dema una de transgènics, al castell.

Demà tenim una cita al castell totes aquelles persones que ens importa la nostra alimentació, i tots els danys econòmics, ecològics, que provoquen uns aliments modificats genèticament, tants com els provocats per la revolucio verda en l'agricultura, que no és altra que la que tracta els aliments amb pesticides, hervicidas, adobs químics, que tants danys estan provocant el la salut dels productors com en els consumidors.
Els transgènics a part creen un oligopoli d'unes poques empreses sobre la producció mundial d'aliments, creen bosses de pobresa a tot el món que aquestes empreses treuen rentavilidad a la pobresa dels altres.
Sobirania alimentària ja.

Salut, ecologia i aliments ecològics

dimarts, 18 de maig de 2010

Ja aparegut l'agenda 21

Això és el que aconsegueixi salvar de l'antiga web de l'ajuntament que ningú se'n recordaven ni tan tan sols que existien, excepte els verds, bé aquí els teniu per a qui vulgui donar-los un cop d'ull perquè el proper dia 19 al castell sàpiguen per on es va quedar l'any 2004.

ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT


De l'Ajuntament de Alaquàs


Carrer Major, 88
46970 Alaquàs (València)

Tel 96151 94 00 / Fax 96.151 94 03

http://www.alaquàs.org

Generació 2004


El desenvolupament de l'Agenda 21 Local a Alaquàs constituïx l'estratègia i el compromís del
municipi amb la sostenibilitat.

L'objectiu final és el d'impulsar un model de desenvolupament local sostenible de forma que
es garantisca la implicació de tots els agents socials, amb tal de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans, mantenint al mateix temps la integritat ecològica.

Baix el marc de l'Agenda 21, l'Estratègia de Sostenibilitat d'Alaquàs, es materialitza en les 11
línies estratègiques que conté el Pla d'Acció d'Alaquàs.

1. Innovar la gestió municipal cap a la Sostenibilitat
2. Millorar la qualitat de l'aire
3. Formació i sensibilització mediambiental ciutadana
4. Gestió sostenible dels recursos hídrics
5. Ordenació territorial amb criteris de Sostenibilitat
6. Gestió sostenible del flux energètic
7. Desenvolupament local, econòmic i social
8. Gestió sostenible del cicle dels residus
9. Incorporar criteris de Sostenibilitat en les activitats econòmiques
10. Prevenció i contaminació control acústic
11. Incorporar criteris de Sostenibilitat en la mobilitat municipal
Les 11 línies estratègiques desenvolupen al seu torn unes accions específiques que es detallen
a continuació:


1. INNOVAR LA GESTIÓ MUNICIPAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
Incorporació de criteris de sostenibilitat transversalment a l'hora d'abordar tots aquells
aspectes ambientals. Millorar la gestió administrativa mediambiental del municipi, per a això
és necessària una major dotació de recursos humans i econòmics per a l'àrea de medi ambient
que ha incorporat l'ajuntament recentment.

-Reorganitzar les competències mediambientals de l'ajuntament d'Alaquàs
-Integrar criteris ambientals en les polítiques municipals
-A la Informació Ambiental un
2. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL CIUTADANA
Desenvolupar programes de formació i informació contínua sobre tots els aspectes
mediambientals amb incidència en el municipi i a nivell global fomentant la participació
ciutadana i la cohesió entre els distints agents socials.

-Creació d'un centre per a la formació, la sensibilització i la participació ambiental
-Impulsar programes de formació mediambiental
-Realitzar campanyes de sensibilització i comunicació ambiental
Encoratjar a la Participació ambiental

3. ORDENACIÓ TERRITORIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
Revisió del pla general d'ordenació urbana, per a previndre la pressió sobre el sòl i evitar la
degradació, a través de la integració de criteris ambientals en la Planificació urbanístiques i
en la localització de les infraestructures i activitats. Desenvolupament d'una estructura urbana
cohesionada, planificant el territori d'una manera sostenible, per mitjà de la multiplicació
d'espais i elements de centralidad que afavoriran un major equilibri en el desenvolupament de
la ciutat d'Alaquàs. Millorar l'espai urbà.

-Equilibrar els usos del sòl, assegurant la protecció d'espais i recursos naturals.
-Planificar els usos del sòl des de la sostenibilitat
-Potenciar àmbits urbans d'identificació ciutadana
-Rehabilitació d'Ecosistemes degradats
-Revaloració del Patrimoni Cultural i Natural
-Difusió de valors naturals municipals a la població
4. DESENVOLUPAMENT SOCIAL, ECONÒMIC I EQUITAT
Potenciar el desenvolupament i la justícia social per a la sostenibilitat urbana, crear
experiències de vida sostenibles i millor redistribució de la riquesa.

-Donar la equitativitat
Hi-i Benestar
-Convivència i integració social
-Viure a Alaquàs
-Participació ciutadana

5. INCORPORAR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Incorporar bones pràctiques mediambientals en el desenvolupament de les activitats
econòmiques, com a via per a reduir el consum de recursos (aigua, energia i materials), així
com per a minimitzar els residus, la contaminació i la pressió sobre el territori.

-Promoció del comerç de productes i serveis locals i ecològics
-Promoció de l'agricultura i ramaderia ecològica
-Introducció de criteris de sostenibilitat en el sector industrial
-Orientar la promoció econòmica cap a activitats sostenibles
-Generalització d'hàbits de consum sostenible
6. INCORPORAR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA MOBILITAT
MUNICIPAL
Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transport i la mobilitat, reduint els efectes
del transport privat sobre el medi urbà, incentivant modes alternatius de transport i mesures
constructors de pau.

-Control i gestió de la mobilitat
-Integrar la planificació de transports en l'ordenació urbanística
-Augmentar els vials peatonals i les àrees de trànsit pacificat
-Augmentar la participació de la bicicleta com a mitjà de transport habitual
-Promocionar el transport públic
-Optimar l'ús de la xàrcia viària
-Campanyes d'educació ambiental en hàbits de transport
-Introducció dels criteris de sostenible en l'educació 1ia i 2ia

7. MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE
Previndre la pèrdua de la qualitat de l'aire, el control de l'aire és peça clau dins del sistema de
protecció ambiental, per a això cal millorar i ampliar la xàrcia de control de la contaminació, i
reduir els efectes del transport per a contribuir a una reducció dels nivells d'emissió de gasos
d'efecte hivernacle.

-
Control de la contaminació del medi atmosfèric municipal
8. GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS
Millorar els recursos hídrics per a abastiment i reg, així com el sanejament de les aigües
residuals, amb l'objecte de garantir la millora de la qualitat de les aigües del municipi. Per a
això és important dirigir els esforços en primer lloc cap a un coneixement complet sobre el
nombre, ubicació i estat dels pous del municipi i dels punts potencials d'abocaments. Així es
pot planificar un ús més raonable del recurs i millorar el dèficit de depuració i control
contaminants i abocaments d'activitats d'Industries.

-
Dissenyar i implantar un Pla Integral de la Demanda d'Aigua
-
Establir un Pla Director de Sanejament
-
Potenciar i impulsar campanyes de sensibilització per a l'estalvi i l'eficiència en
l'ús d'aigua.

9. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL FLUX ENERGÈTIC
Incentivar l'estalvi energètic i l'ús de les energies renovables, per a optimar l'aprofitament
dels recursos naturals disponibles com a font generadora de riquesa en el teixit econòmic,
preservant la seua reposició en el futur.

-
Gestió municipal de l'energia
-
Millora de l'eficiència energètica en la indústria
-
Diversificació energètica en el sector domèstic i serveis
-
Promoció de la construcció bioclimàtica
-
Estalvi energètic en el transport privat
-
Campanyes de comunicació per a implicar a la ciutadania en la sostenibilitat
energètica
-
Formació contínua en matèria energètica
10. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DELS RESIDUS
Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de sostenibilitat, basada en la reducció
de la generació de residus, maximitzar el reciclatge i la reutilització i quan no siga possible,
l'eliminació segura de tots els residus que no es puguen reciclar o reutilitzar.

-
Gestió municipal integral dels residus
-
Reduir la generació de residus
-
Millorar arreplegada selectiva
-
Fomentar la reutilització
-
Campanyes de comunicació per a implicar a la ciutadania en la gestió sostenible
dels residus.
-
Previndre la contaminació deguda al cicle dels residus
-
Reducció, reutilització i separació en les llars
-
Introducció dels criteris de les 3R en l'educació primària i secundària
-
Curs de Formació ocupacional sobre aprofitament de RSU
-
Formació i sensibilització contínua

11. Prevenció I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ Acústica
Previndre la contaminació acústica, desenvolupar sistemes eficaços de control i planificació
amb tal de previndre la contaminació acústica i evitar els efectes nocius sobre la salut i la
Signatura de la vida.

-Avaluació del nivell acústic
-Mesures de control del soroll
-Campanya de Sensibilització sonora

TRAJECTÒRIA DE L'AJUNTAMENT
D'ALAQUÀS EN LA GESTIÓ AMBIENTAL
I
Polítiques A FAVOR DE LA
SOSTENIBILITATCarrer Major, 88
46970 Alaquàs (València)

Tel 96151 94 00 / Fax 96.151 94 03

http://www.alaquàs.org

Generació 2004
1 Gestió Ambiental 3

1.1 Ordenació urbana 3

01/02 Normativa municipal 4

1.3 Aigua 5

01/04 Energia 6

1.5 Residus 7

2 Sostenibilitat 8

2.1 Fòrum Ciutadà de la Villa d'Alaquàs 8

2.2 Diagnòstic Ambiental 9

2.3 Fòrum Ciutadà 10

2,4 Pla Acció 11


1 Gestió Ambiental

1.1 Ordenació urbana
Alaquàs ja va incorporar mesures de gestió ambiental en l'elaboració del Pla General
d'Ordenació Urbana de 1991. Després dels impactes ambientals i socials produïts pel
creixement urbà basat en l'antic Pla General d'Ordenació de València i la seua comarca
(1966), el PGOU de 1991 té com a objectiu fer un poble més habitable, allunyat de
l'especulació i el negoci immobiliari.

Este Pla de 1991 es proposava:

1.
Delimitar un perímetre urbà en la zona ja consolidada, disminuint les densitats del sòl
residencial i obtenint espais urbans d'ús públic, i suelo per a equipaments escolars,
sanitaris, etc.
2.
Reconduir la situació dels assentaments industrials, reconeixent inclús els que
estigueren en situació il·legal, per a potenciar l'oferta de sòl industrial, i desplaçar les
zones industrials cap a ponent.
3.
Millorar les infraestructures urbanes: vials, abastiment d'aigües, clavegueram, etc.
4.
Eliminar barreres del territori, millorant l'accessibilitat amb l'àrea metropolitana,
d'acord amb les Normes de Coordinació Metropolitana.
5.
Protecció del patrimoni arquitectònic, de l'horta tradicional, dels llits públics (barranc
de Chiva), així com reserva de sòl per a les obres hidràuliques per al desviació del
barranc de la Saleta, que evite els riscos d'inundació.
Estos objectius representen un avanç en la incorporació del concepte de sostenibilitat en la
planificació urbanística.


01/02 Normativa municipal
En l'apartat d'ordenances i plans estratègics ambientals, Alaquàs regula les àrees
tradicionals en la gestió municipal, davant de la preocupació per dotar d'infraestructures i
serveis els aspectes més tangibles del medi ambient urbà: cicle integral de l'aigua, residus,
sorolls, Així tenim:

.. Plans directors d'abastiment d'aigües i sanejament.

.. Ordenança d'abocaments.

.. Contaminació Acústica Ordenança.


1.3 Aigua
Alaquàs compte des de 1996 amb un Pla Director de l'Abastiment i Distribució d'Aigua
Potable. Dit pla ha permés planificar la gestió del recurs, així com establir metes de qualitat i
eficiència.

Alaquàs disposa des de 1997 d'un Pla Director de Sanejament, la qual cosa va impulsar
l'eliminació del sistema d'evacuació d'aigües residuals a través de les séquies; el Pla Moisés
va desviar l'aigua de la séquia de Benàger evitant el centre urbà.

D'altra banda, l'Ajuntament conjuntament amb l'empresa Aigües de València, ha creat
l'Oficina Activa de l'Aigua, la qual cosa establix un precedent en la gestió de l'aigua a nivell
municipal. Els seus objectius se centren a involucrar els usuaris en el cicle integral de l'aigua,
impartir formació i implantar noves tecnologies.

A més, Alaquàs està adherida al Conveni de col·laboració entre l'Entitat de Sanejament i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a establir un Pla de Control
d'Abocaments a les xàrcies municipals de sanejament.


01/04 Energia
Una mesura d'estalvi energètic municipal és l'adhesió d'Alaquàs al Pla d'Estalvi Energètic
impulsat per la Diputació de València, en el que es renova tot l'enllumenat públic per mitjà de
la instal·lació de fanals de baix consum.

A més, este Pla ha promogut la instal·lació de plaques solars tèrmiques en les dependències
del complex poliesportiu El Bovalar, per a l'obtenció d'aigua calenta per a les dutxes i la
climatització de les dos piscines.

L'adhesió al Pla d'Estalvi resulta beneficiós tant per l'estalvi energètic i la reducció de la
contaminació que suposa com pel seu efecte demostratiu entre la població i pel “efecte
contagi” a altres municipis, tal com ha valorat la Diputació de València.


1.5 Residus
Alaquàs disposa de l'Ordenança de neteja i protecció del medi ambient urbà (1994), la qual
regula la neteja viària i arreplegada residus, la qual constituïx el primer pas cap a la gestió
d'aquest aspecte.

Alaquàs ha millorat recentment (2001) la seua dotació de contenidors d'arreplegada selectiva,
incorporant els d'envasos lleugers. D'esta forma, la dotació actual suposa una taxa de
contenidors per habitant molt alta.

L'any 2002 ha quedat inagurat l'Ecoparc Aldaia - Alaquàs, ubicat en el polígon Els Mollons.
Les instal·lacions compten amb 26 contenidors, destinats a diferents tipus de residus. Es
pretén evitar els abocaments incontrolats, sensibilitzar els ciutadans sobre la necessitat de
reciclar i finalment proporcionar un tractament correcte als residus, bé el seu reciclatge,
recuperació o eliminació.

D'altra banda, Alaquàs ha realitzat diverses peticions de clausura d'abocadors incontrolats a la
Diputació de València, realitzades per mitjà de l'empresa GIRSA.


2 Sostenibilitat

2.1 Fòrum Ciutadà de la Villa d'Alaquàs
Al març de 1999 s'elaborava el Llibre blanc del futur d'Alaquàs. Este document es va crear a
partir de les opinions dels participants en la iniciativa denominada Fòrum Ciutadà de la Villa
d'Alaquàs, un projecte de participació que va comptar amb la presència de 300 persones,
organitzades en 5 Comissions de treball:

.. Comissió 1:La ciutat, un creixement ordenat

.. Comissió 2: Els nostres carrers i la nostra gent, el comerç i l'oci.

.. Comissió 3: Ocupació, ajuntament i empreses.

.. Comissió 4: Ciutat educativa i solidària.

.. Comissió 5: Marca de qualitat al mig ambient urbà. Manteniment urbà.

Les referències a aspectes relacionats amb la Sostenibilitat del municipi sumen 137, la qual
cosa, encara que no representa un percentatge gran del total, sí que indica una preocupació
pels aspectes ambientals de la ciutat.


2.2 Diagnòstic Ambiental
Alaquàs inicia el camí cap a la Sostenibilitat en 1998, acordant en Ple firmar la Carta Aalborg
i desenvolupar la pròpia Agenda 21 Local.

Es va encarregar a una empresa assessora externa l'elaboració del document d'anàlisi del
municipi titulat Diagnòstic Ambiental d'Alaquàs, el qual va ser entregat al Desembre del
2001.

En este document es fa referència tant a aspectes estructurals (mobilitat, ordenació del
territori, participació, activitats,…) com als aspectes ambientals ( aigua, energia, residus,…)
més importants del municipi.


2.3 Fòrum Ciutadà
Paral·lelament a l'elaboració del Diagnòstic Ambiental, es va aprovar el reglament del Fòrum
Municipal de Medi Ambient d'Alaquàs el dia 25 d'octubre del 2001, i es va constituir el
mateix, a més de crear-se comissions especials de treball.

El Fòrum ha realitzat fins a la data un total de 4 reunions. Les dates així com els temes
tractats es resumixen a continuació:

NÚM.
l'
reunió
Data reunió Temes tractats
1 3/10/2002 1. Constitució del Fòrum
2. Presentació projecte Agenda 21 Local
3. Proposta inicial de comissions de treball
2 19/11/2002 1. Constitució de la Comissió Permanent.
2. Presentació i debat de l'informe preliminar.
3. Constitució de les comissions especials.
3 11/12/2002 1. Reunió de treball de les comissions
especials.
4 16/01/2003 1. Reunió de treball de les comissions
especials.


2,4 Pla Acció
Després de quatre sessions de treball i coincidint amb la presentació del Diagnòstic
Ambiental es va entregar, per l'empresa consultora, el Pla d'Acció Local d'Alaquàs que
arreplega els primers suggeriments del Fòrum i establix les següents 11 línies de treball:

1. Innovar la gestió municipal cap a la Sostenibilitat
2.
Formació i sensibilització mediambiental ciutadana
3. Ordenació territorial amb criteris de Sostenibilitat
4. Desenvolupament local, econòmic i social
5.
Incorporar criteris de Sostenibilitat en les activitats
econòmiques
6.
Millorar la qualitat de l'aire
7.
Gestió sostenible dels recursos hídricos
8.
Gestió sostenible del flux energètic
9.
Gestió sostenible del cicle dels residus
10. Prevenció i contaminació control acústic
11. Mobilitat municipals de sostenibilitat en
Això ha document que servirà com una eina bàsica en l'elaboració d'Estratègies Polítics ha i ch
a la sostenibilitat del municipi, i ha de ser modificat i revisat pel Fòrum, adaptant-lo a les
seues necessitats.