dissabte, 19 de setembre de 2009

LLEI D'AVORTAMENT SENSE RETALLS


PELS NOSTRES DRETS, LLEI D'AVORTAMENT SENSE RETALLS

CONCENTRACIÓ EL DISSABTE 26 DE SETEMBRE DE 18 A 21 H., EN LA PLAÇA DEL MUSEU REINA SOFIA, MADRID

L'aprovació pel Consell de ministres de l'avantprojecte de Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs del 14 de maig del 2008, ha donat lloc a un debat social en què hem de fer sentir la veu plural i serena del moviment feminista enfront de la cridòria reaccionària.

La reforma de la legislació és urgent. La pràctica de l'avortament en este país és encara font d'inseguretat jurídica per a les dones i per al personal sanitari. La legislació amb què comptem des de 1985 suposa la criminalització del dret a decidir sobre la nostra maternitat, els nostres cossos i les nostres vides. No hem de deixar-nos intimidar, ni han de fer-ho El Govern i el Parlament, pels que desitgen en el seu afany totalitari que el seu "moral particular" siga llei universal i que ni tan sols han dubtat durant la seua campanya extremista a minimitzar la criminalitat de l'Holocaust o els abusos sexuals contra menors, i inclús, en algun cas, han arribat a demanar la despenalització de la violació, desacreditant-se a si mateixos. Demanem, per tant, que la reforma es duga a terme sense vacil·lacions.

Exigim que la nova llei siga una bona llei. Ens dirigim al Govern i al Parlament per a sol·licitar que el tràmit legislatiu millore l'avantprojecte. Assenyalarem alguns dels aspectes en què són més necessàries certes millores:

1. La primera, que l'avortament voluntari es regule en una llei específica i deixe d'estar tipificat com a delicte. Per a això es requerix suprimir l'article 145 del Codi Penal vigent en la seua totalitat, i no sols modificar l'apartat 2 com proposa l'avantprojecte. Mentres la IVE seguisca tipificada com a delicte es mantindrà la inseguretat jurídica, ja que es podrà castigar amb la pena de multa a les dones i multa, inhabilitació especial i presó a professionals.

2. Exigim que la nova llei no desprotegisca les dones, obviant les situacions en què portar a terme l'embaràs puga suposar greus regs per a la seua salut física i/o psíquica. No hi ha cap motiu que justifique el fet que una nova llei done un tracte pitjor a les dones que la Llei de 1985. A més, és inadmissible que s'augmenten el nombre de dictàmens mèdics previs requerits durant les primeres 22 setmanes, a partir de les quals es nega un dret que ha estat reconegut durant 24 anys amb l'aval del Tribunal Constitucional.

3. És fonamental que la lliure decisió de les dones no siga limitada a les 14 primeres setmanes, termini marcadament insuficient, no sols respecte a les aspiracions històriques del moviment feminista sinó també respecte a les legislacions europees més avançades, en les que s'admeten terminis de lliure decisió entorn de les 24 setmanes.

4. Requerim la supressió total dels requisits de tipus administratiu proposats en l'avantprojecte, ja que suposen un qüestionament de la capacitat de les dones per a prendre decisions sobre la seua vida, eludint que són responsables per a marcar per si mateixes l'espai de reflexió que desitgen abans de prendre les seues decisions.

5. Instem al Govern a què mantinga la proposta, arreplega en l'avantprojecte, de modificació de l'article 9 de la Llei d'Autonomia del Pacient per a equiparar els drets de les menors de 16 anys davant d'una interrupció voluntària de l'embaràs amb aquells que ja tenen davant de les altres intervencions sanitàries, tant en l'àmbit de la decisió com en el de la informació a donar a les famílies. En particular, volem ressaltar que si una jove té por de la reacció de la seua família i això la porta a voler avortar sense informar esta, impedir-ho provocaria un alt nombre d'avortaments clandestins o la seua pràctica en altres països.

6. Finalment, a pesar que la llei establix alguns criteris generals sobre Salut Sexual i Reproductiva que ens pareixen correctes, la seua aplicació no queda garantida per l'escàs desenrotllament que reben. Per això, assenyalem, en tant que convocants d'este acte, alguns aspectes que requerixen una formulació més precisa:

- Regulació de les responsabilitats dels centres sanitaris i de l'objecció de consciència dels seus professionals, de manera que esta no puga portar que determinats centres sanitaris deixen d'atendre les IVES per absència de personal disposat a fer-ho.
- Equitat territorial i un protocol comú per a tot el Sistema Nacional de Salut, que assegure la prestació efectiva de la interrupció voluntària de l'embaràs en la xarxa sanitària pública, amb possibilitats d'accés i proximitat semblants en tots els territoris.
- Reconeixement als productes lligats a l'anticoncepció del mateix tractament finançat que té altres medicaments i productes sanitaris dins del sistema sanitari públic, així com l'eliminació de totes les dificultats per a l'accés a l'anticoncepció d'urgència.
- Inclusió de l'avortament en els estudis de medicina, infermeria i altres professions sociosanitàries, desenrotllant accions formatives que, des de l'enfocament de gènere capaciten per a la seua pràctica tant quirúrgica com farmacològica, a fi de normalitzar i de garantir la preparació del conjunt de professionals que la duguen a terme.
-Impuls de l'educació sexual amb enfocament de gènere en els currículums d'ensenyança primària i secundària.

PER UNA NOVA LLEI D'AVORTAMENT, PER UNA BONA LLEI. SENSE RETALLS
http://mujeresantecongreso.blogspot.com
mujeresantecongreso@gmail.com