diumenge, 19 d’octubre de 2008

ASSEMBLEA COMARCAL DE L'HORTA D'ELS VERDS DEL PAÍS VALENCIÀEl proppassat 1 d'octubre, es va constituir a Aldaia L'ASSEMBLEA COMARCAL DE L'HORTA d'Els Verds del País Valencià, amb l'objectiu principal d'afrontar els reptes polítics que es plantegen a l'horta i als pobles que la conformen.

Des d'aquesta plataforma anem a tractar de plantar cara de manera col·lectiva a les agressions que sobre la nostra comarca es produeixen per l'actuació negativa de la caverna autonòmica, així com la d'altres partits, que tot i camuflar-se sota un nom d'esquerres, fan polítiques similars a les de la dreta pura i dura.

Els objectius principals de la nova assemblea són: incrementar el contacte i la participació de l'afiliació verda i de les persones que en són simpatitzants, a través d'una major col·laboració i d'un intercanvi constant i formal; ser un referent de primera línia en la denúncia permanent i en la protesta activa contra les agressions que patim a la nostra comarca; lluitar per paralitzar l'especulació urbanística i la calculada degradació de l'horta i de tots els valor que l'envolten, tant físics com personals; treballar per tal d'aportar solucions sostenibles als greus problemes que patim diàriament per culpa de les polítiques antiecològiques i antisocials de la majoria dels governs municipals de la comarca i en especial del que fa de cap i casal, etc.

L'ASSEMBLEA COMARCAL DE L'HORTA d'Els Verds del País Valencià tindrà com a membres permanents i referents públics, els següents portaveus: Emília Nàcher (València), Antoni Navarro (Silla), Paco Muñoz (Alaquàs) i Voro Torrijos (Aldaia).

dimarts, 7 d’octubre de 2008

dissabte, 4 d’octubre de 2008

LA DECLARACIÓ D'AMSTERDAM

El dret d'usar la bicicleta

Nosaltres, els participants de la Conferència Mundial sobre la Bicicleta Veu-ho Mondial
2000, reunits a Amsterdam al juny de l'any 2000, proclamem que les
Persones (inclosos els xiquets) haurien de tindre el dret d'usar la bicicleta quan
Vullguen. Declarem que l'ús de la bicicleta requerix una major acceptació i
Promoció per part de totes les organitzacions pertinents i de tots els
Governs en tot el món. Fem un crida perquè s'adopten
Mesures en este sentit.
Avantatges
L'ús de la bicicleta aporta molts avantatges, tant per a l'individu com per a la
Societat i el medi ambient.
La bicicleta, com a mode de transport particular, oferix un transport de porta a
Porta que és al mateix temps ràpid i eficaç:
· la bicicleta oferix una disponibilitat immediata i el seu manteniment resulta
Relativament barat;
· el temps de desplaçament amb bicicleta és previsible; al ciclista no li afecta
La congestió del tràfic;
· la bicicleta oferix intimitat, independència i llibertat; el ciclisme és una
Activitat emancipadora;
· al ser el ciclisme una forma d'exercici, millora la salut física i mental;
· en la canviant societat de hui en dia, la bicicleta oferix una forma de
Transport flexible;
· el tràfic amb bicicleta manté fluid el moviment de les ciutats i
Prevé o reduïx la congestió;
· l'ús de la bicicleta amplia el ràdio d'activitat de la gent,
Independentment que siga jove o d'avançada edat, rica o pobre,
Home o dona;
· l'ús de la bicicleta estalvia espai i dedicar-li infraestructura és rendible;
· desplaçar-se amb bicicleta estalvia temps i promou el desenrotllament de la
Economia local;
· un major ús de la bicicleta significa un millor accés a les oportunitats de
Ocupació, una major creació de llocs de treball i un major nivell de salut
Pública;
L'ús de la bicicleta millora l'entorn on viu la gent i dinamitza
les nostres ciutats:
· la bicicleta és silenciosa, neta i sostenible;
· l'ús de la bicicleta no amenaça ni la naturalesa ni el paisatge;
· els ciclistes són una amenaça insignificant per als altres;
· l'ús de la bicicleta no suposa cap càrrega per a les reserves de
Combustibles fòssils.

Oportunitats i potencial
Les noves tecnologies estan llevant el món sencer a les sales d'estar de les
Famílies. El veïnatge universal existix, però és principalment virtual. La majoria de les
Activitats de la gent encara signifiquen eixir de casa.
La distància no pareix limitar els llocs a què unisc pot viatjar. No obstant això,
En tot el món, els viatges que efectua la majoria de la gent són curts. La gran
Majoria de viatges es donen dins de la pròpia ciutat o municipi: entre un 60% i un
90% dels viatges són inferiors a 6 o 7 quilòmetres. En moltes ciutats i pobles,
Anar a peu i amb bicicleta són els modes de transport més usats. Açò és així ara i
Preveiem que continuarà sent així durant molt de temps.
Hi ha molts casos en què el pes que té la bicicleta com a part del
Transport local pot ser incrementat.
· Comparat amb el transport a peu, usar la bicicleta augmenta de forma
Considerable l'àrea que pot cobrir una persona, així com la seua
Capacitat de transportar càrregues. També permet guanyar temps per a
Altres activitats.
· Aproximadament la mitat de tots els viatges en automòbil són de menys
De 7,5 quilòmetres, mitja hora amb bicicleta. El ciclisme és una alternativa
Realista per a un 50% d'estos curts viatges amb cotxe.
Dins de les grans ciutats i en les rutes interurbanes, la bicicleta pot
Augmentar el potencial del transport públic. Ho fa
· de cara a l'individu, a l'oferir un accés eficaç al transport públic;
· de cara als operadors del transport públic, que al reconéixer als
Ciclistes com a alimentadors, augmenten la zona de captació de les
Estacions i de les parades.
En les situacions en què les places d'aparcament pròximes a l'origen o
Destí dels viatges siguen limitades, les bicicletes oferixen una alternativa de
Transport fàcil per a arribar als aparcaments i per a eixir d'ells.
Condicions
Les circumstàncies poden variar substancialment d'un país a un altre. No obstant això,
Si es va a realitzar el potencial de la bicicleta i si es vol assegurar que l'ús de la
Bicicleta siga atractiu i segur, han de satisfer-se algunes condicions universals:
· una condició bàsica en molts països és una major disponibilitat de
Bicicletes fiables, segures i de preu assequible;
· fer que l'ús de la bicicleta siga més atractiu requerix que es destine
Espai i s'adopten mesures per a acomodar tant les bicicletes
Aparcades com les bicicletes en moviment;
· és convenient llevar les barreres al flux ininterromput de bicicletes; és
Necessari eliminar les amenaces plantejades pel tràfic de vehicles a
Motor;
· en les situacions que presenten un augment del tràfic motoritzat, és
Indispensable protegir als ciclistes.
També és important assegurar que la bicicleta té un lloc dins del sistema
Global de tràfic i transports.
· Açò precisa d'una major atenció per part dels urbanistes per a
Assegurar que la majoria dels viatges puguen tindre lloc dins d'un
Àrea que es puga recórrer amb bicicleta. Per tant, és necessari evitar
La baixa densitat i estimular un ús mixt del sòl en les zones urbanes.
· Açò exigix uns plans de transport que consideren que la bicicleta té
Un valor i una funcionalitat iguals als d'altres modes de transport.
· Açò requerix que es dissenye la infraestructura de tal manera que, sempre
Que siga possible, s'eviten els conflictes entre els ciclistes i altres usuaris
Més ràpids de la via pública. Depenent de la situació, açò implica
La separació dels distints tipus de tràfic i/o la regulació de la
Velocitat del tràfic motoritzat.
· L'educació de tots els usuaris de la via pública i l'aplicació de les
Lleis de tràfic són els elements finals d'una política de transport
Compatible amb l'ús de la bicicleta.
· Cal concedir una atenció especial a fer possible que els xiquets
Puguen desplaçar-se amb bicicleta de manera independent.
Crida a l'acció
Nosaltres, els participants de Veu-ho Mondial 2000, fem un crida als
Representants i funcionaris dels governs a tots els nivells, a les indústries
Relacionades amb el món de la bicicleta i a les organitzacions nacionals e
internacionals, perquè:
· reconeguen el dret de tots els sectors de la població, inclosos els
Xiquets, a desplaçar-se amb bicicleta;
· reconeguen el potencial del tràfic amb bicicleta a l'hora d'elaborar
Polítiques i projectes;
· complisquen les condicions perquè l'ús de la bicicleta es torne més
Atractiu;
· habiliten partides pressupostàries per al finançament de projectes que
Siguen compatibles amb l'ús de la bicicleta;
· aborden temes de ciclisme;
· establisquen aliances estratègiques amb les parts implicades pertinents.
Demanem que els governs i les institucions redacten un Pla director de la
Bicicleta (PDB) abans de finals d'agost de l'any 2003. Estos PDB contindrien
Objectius a aconseguir per a l'any 2010. Estes metes han de ser ambicioses i
Realistes; hauran de ser mesurables i caldrà vigilar el seu compliment.
A més, els PDB deurien:
· definir les polítiques per a augmentar l'ús de la bicicleta i tindre en compte
Les condicions assenyalades dalt;
· estimular les autoritats locals i regionals i als altres organismes
Pertinents;
· definir els papers i les responsabilitats de les parts implicades;
· proporcionar un suport i un finançament per a les polítiques i els
Programes.
Els participants fem un crida a les organitzacions internacionals i a
Els governs perquè es creu una plataforma per a establir, a nivell internacional,
Un sistema de punts de referència (benchmarking) i un intercanvi de
Coneixements sobre el tràfic amb bicicleta. Així mateix, demanem que es declaren
Clarament els beneficis potencials del ciclisme quan es redacten tractats
Internacionals sobre la qualitat de vida, el medi ambient, la salut pública i la
Eradicació de la pobresa, com ara els de Kyoto o Hàbitat II.
Els delegats al Veu-ho Mondial i les organitzacions que representem farem
Públic esta crida a l'acció i promourem la seua posada en pràctica. Nos
Comprometem a contribuir amb els nostres coneixements, la nostra experiència i
les nostres xarxes per a ajudar a garantir la realització de les reivindicacions del
Crida a l'acció.
Assegurarem que les nostres experiències estiguen disponibles per a formar part del
Contingut dels catàlegs sobre polítiques actuals relatives a la bicicleta i sobre la
Situació en el carrer. En la mesura que siga possible, nosaltres i les organitzacions que
Representem vigilarem fins a quin punt els plans i les bones intencions se
Plasmen en acció i, en última instància, en un major ús de la bicicleta. Se
Avaluaran els resultats provisionals en la pròxima Conferència Mundial sobre la
Bicicleta.
La seua resposta a esta crida
Emplacem a les organitzacions a què es dirigix esta crida a
Informar-nos de la seua resposta. Per a això, s'establirà una pàgina web especial.
Es difondrà un anunci d'ací a quatre setmanes en la pàgina web de Veu-ho
Mondial 2000 (www.velomondial2000.nl). Acollirem amb el màxim grat el seu
Informe.
Veu-ho Mondial 2000, Amsterdam, 22 de juny del 2000